بازکاوی آیین مسیحیت

بی اعتباری اناجیل از دیدگاه خود مسیحیان

مسيحيان به کتاب مقدس معتقدند که از دو قسمت 1. عهد عتيق يا قديم oldtestament 2. عهد جديد ncwtestoment که هر يک از اين قسمت متشکل از چندين کتاب است معتقدند يکي از کتب عهد جديد انجيل هاي 4 گانه است که عبارتند از: 1. انجيل متي. 2. انجيل مرقس. 3. انجيل لوقا. 4. انجيل يوحنا. محل بحث ما اين چهار انجيل است، هر چند کتب ديگر هر دو عهد نيز مورد تحريف قرار گرفته اند.

طبق فرمايش قرآن کريم کتاب مقدس (تورات و انجيل) امروز وجود ندارد و کتابي که در دست مسيحيان و يهوديان است دست نوشته هاي تعدادي افراد معمولي است که صرفا جنبه ي تاريخي دارد که سعي در کشف زندگي نامه پيامبران دارد.

«فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلا فَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا يَكْسِبُونَ[1]؛ واي بر کساني که کتابي را با دستان خود مي نويسند و سپس ادعا مي کنند که از جانب خدا است تا به وسيله آن به مال دنيا دست يابند واي بر آنان به آن چه که با دستان خود مي نويسند و واي بر آنان به آن چه که کسب مي کنند.

 در ابتدا لازم به توضيح است که هيچ يک از 4 انجيل توسط خود حضرت عيسي نوشته نشده است و حتي توسط 12 حواري ايشان نيز نوشته نشده است بلکه بعد از گذشت ده ها سال از زمان حضرت عيسي و حواريون ايشان، عده اي بر آن شدند تا سخنان شفاهي و زندگي نامه حضرت عيسي را در قالب کتابهايي که بعد ها انجيل ناميده شدند جمع آوري نمايند. نويسندگان اين اناجيل هم عصر مسيح نبودند پس اين اناجيل کلام خداوند نيست و بيشتر جنبه تاريخي دارد.

انجيل متي: قديمي ترين انجيل، انجيل متي است که مسيحيان به متي حواري نسبت مي دهند، ولي به شهادت دانشمندان و مفسرين مسيحي نويسنده اين انجيل فردي نامعلوم است چرا که انجيلي که متي حواري نوشته است به زبان عبری بوده و انجيل فعلي متي به زبان اصلي يوناني است.[2]

انجيل مرقس: انجيل دوم مسيحيان است که نزد ايشان بسيار معتبر است در حالي که دليلي بر اعتبار آن ندارند. اختلاف اقوال در باب انجيل مرقس نزد مورخين مسيحي بسيار است. حتي در باب 12 از کتاب اعمال رسولان ثبت است که نام او يوحنا و لقبش مرقس بوده و از 12 حواري مسيح نمي باشد.[3]

در باب 4 نامه کولوسي گويد او خواهر زاده برنابا بوده. و در باب 15 اعمال رسولان گويد در سفري که برنابا و پولس با هم بودند، مرقس خادم آن ها بوده و بر سر او با يکديگر نزاع داشتند. يعني پولس راضي نبود برنابا او را به همراه بياورد به همين خاطر از وسط راه جدا شدند. مرقس با برنابا به قبرس و شمال آفريقا رفتند.[4]

بنابر اين انجيلي که خادم برنابا بنويسد چه سند صحيحي براي او مي توان ذکر نمود در حالي که پولس هم از او تبري جسته است. علاوه بر اين ها ابن بطريق که از مورخين معروف مسيحي بوده در کتاب خود نوشته است که پطرس رئيس حواريون در عصر (نارون) قيصر بزرگ بوده و اين انجيل را از جانب مرقس در شهر روميه نوشته و نسبت او را به مرقس داده است.[5]

هورون نويسنده و مفسر معروف مسيحي کتاب مقدس مي نويسد انجيل مرقس ما بين 56 و 65 ميلادي تأليف شده است.

انجيل لوقا: بعضي مورخين مسيحي از قبيل ابن بطريق و قس ابراهيم سعيد و بلوکيوس مورخ معروف گويند که: لوقا اهل انطاکيه است و در همانجا متولد شده و تحصيل طب نموده و بعد ها طبيب معروفي گرديد و جمع ديگري از قبيل دکتر جرج پولست دانشمند و مورخ مسيحي، آن عقيده را تکذيب نموده مي نويسند: لوقا انطاکي نبوده بلکه اهل روماني بوده که در ايتاليا زندگي مي کرده است، طبيب هم نبوده، بلکه نقاشي زبردستي بوده است، ولي در عين حال تمام اختلاف کنندگان اتفاق نظر دارند که لوقا نويسنده انجيل از حواريون مسيح نبوده و حتي از ياران و شاگردان حواريون مسيح هم نبوده است. بلکه او از شاگردان و همراهان پولس بوده است. مسيحيان ابدا دليلي در دست ندارند که اين انجيل همان کلمات حقي است که از جانب حق بر زبان مسيح نازل شده است. چنان چه خود لوقا در اول انجيل چنين مي نويسد: آنانيکه از اول نظارگان و خادمان کلام بودند به ما رسانيدند من نيز چنان مصلحت ديدم که همه را من البدايه کمال تبعيت نموده بر حسب اتصالشان تحرير نمايم براي تو اي تيوفلس گرامي.[6]

هورون مي نويسد: به طور قطع معلوم نيست لوقا در چه زماني انجيل خود را نوشته آن قدر مي دانيم که اين انجيل در بين سالهاي 53 تا 63 و 64 ميلادي نوشته شده است.[7]

انجيل يوحنا: يکي از حواريون مسيح يوحنا نام داشت و چون نويسنده اين انجيل هم يوحنا نام دارد بين مسيحيان مشتبه شده است که نويسنده اين انجيل همان يوحناي حواري است. در حالي که به دلايل متعدد و به اعتراف خود دانشمندان مسيحي چنين تصوري صحت ندارد. چنان چه ارينيوس شاگرد پوليکارب شاگرد و يوحناي حواري علناً انتساب انجيل يوحنا را به حواري مسيح نفي نموده است.

همچنين استادلن در کتاب خود صريحا مي نويسد که يوحناي حواري نويسنده انجيل نيست، بلکه يوحناي نويسنده دانشجويي است از ما نيفست هاي مدرسه اسکندريه. پرنشيد نيز نوشته است بدرستي که تمام اين انجيل و همچنين ساير نامه هاي يوحنا از تصنيفات او نيستند، بلکه يک کسي در ابتداي قرن دوم ميلادي آن را تأليف نموده است.

در دايره المعارف بريتانياي کبير که  پانصد تن از دانشمندان مسيحي در تأليف آن دخيل بودند. مي نويسد ابدا شکي نيست که نويسنده اين انجيل مرد مزوري بوده است که قصدش اثبات ضديت بين دو حواري بزرگ يوحنا و متي بوده است. اين نويسنده مزور در متن کتاب ادعا مي کند که او همان يوحناي حواري محبوب مسيح است.[8] و نيز هورون مفسر معروف مسيحي در جلد 4 از تفسير خود بر کتاب مقدس چاپ 1822 نوشته که: انجيل يوحنا در سال 98 يا 99 ميلادي تأليف شده است.

پس اين 4 انجيل و کتابهاي ديگر کتاب مقدس نوشته شده توسط مسيح و حواريون ايشان نيست و دست نوشته هاي افراد معمولي و مجهول الهويه است که حتي در متن اين اناجيل هم تناقضات فراواني وجود دارد که نمونه بارزش تناقض در نسبت حضرت مسيح است که هر انجيلي نسبت مسيح را به کسي نسبت داده است.[9]

از ديگر تناقضات اناجيل جريان به اصطلاح معجزه تبديل آب به شراب مست کننده توسط مسيح است.[10]

و البته تناقضات فراواني در کتاب مقدس وجود دارد که در اين مختصر مجال توضيح نيست.

منابع براي مطالعه بيشتر:

1.             انيس الاعلام مرحوم آيه الله محمد صادق فخر الاسلام اورموي (اروميه اي) (کشيش مسيحي مسلمان شد).

2.             صد مقاله مرحوم آيه الله سلطان الواعظين شيرازي.

3.             Aryas.blogf.com

4.             Kelisa.blogfa.com

5.             Kelisabar. Blogfa. Com[1]. سوره بقره، آيه 79. و آل عمران 78ـ .

[2]. کتاب صد مقاله: مرحوم سلطان الواعظين شيرازي، (مقاله نهم/ ص47.

[3]. اعمال رسولان باب 12، آيه:

[4]. اعمال رسولان، باب 15، آيه:

[5]. همان، مقاله دهم.

[6]. انجيل لوقا، باب 1، آيه 2 و 3.

[7]. همان، مقاله يازدهم.

[8]. همان، مقاله دوازدهم.

[9]. انجيل متي باب 2 و باب 2 انجيل لوقا.

[10]. انجيل يوحنا باب 2 آيات 1 تا 10.

+ نوشته شده در  یکشنبه دوازدهم اردیبهشت ۱۳۸۹ساعت 9:45  توسط شمعون  |